Condicions d'ús i Privacitat

Les dades personals facilitades són incorporades a una base de dades de la que és responsable BONESTIL GRANOLLERS, S.L., amb adreça al carrer Sant Josep de Calassanç número 71, 08402 Granollers (Barcelona), amb CIF B-61730982.

Finalitat

Les dades personals de referència seran tractades amb les finalitats següents:

 • Donar compliment als encàrrecs professionals formulats a BONESTIL GRANOLLERS, S.L..
 • Respondre consultes puntuals formulades mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web.
 • Remetre comunicacions comercials, publicitàries i/o informatives en aquells cassos en que s’hagi autoritzat.

Conservació

El termini de conservació de les dades personals facilitades serà el necessari per donar compliment a les finalitats i, en concret:

 • En el cas dels encàrrecs professionals, el temps necessari per donar total compliment a l’encàrrec, més aquell que resulti necessari per donar compliment a obligacions legals o fer front a eventuals responsabilitats.
 • En el cas de les consultes puntuals, les dades seran conservades durant el temps necessari per donar resposta a la consulta formulada.
 • En el cas d’haver-se autoritzat la tramesa d’informació comercial, publicitària i/o informativa, les dades seran conservades mentre el titular no denegui la seva autorització.

Seudonimització:

En cas de conservació de les dades, aquestes seran conservades degudament seudonimitzades, de forma que no hi hagi lloc a la identificació del seu titular.

Legitimació:

La legitimació pel tractament de les dades ve determinada per al compliment de l’encàrrec formulat, i per l’autorització conferida per al seu titular en relació a la finalitat per la qual les ha facilitat.

Cessions i transferències:

Les dades facilitades només podran ser transferides o cedides, si així ho requereix la correcta execució de l’encàrrec, i en aquells cassos que sigui preceptiu per al compliment d’obligacions legals, i en cap cas seran utilitzades per finalitats diferents a les autoritzades, llevat de finalitats que vinguin legalment imposades.

Drets dels interessats:

 1. Accés: Consistent en el dret d’obtenir de BONESTIL GRANOLLERS, S.L., confirmació de si s’estan tractant dades personals i en quins termes i condicions.
 2. Rectificació: Consistent en el dret de modificació de les dades personals inexactes.
 3. Supressió: Consistent en el dret a obtenir l’eliminació de les dades personals de les bases de dades de BONESTIL GRANOLLERS, S.L. quan, entre d’altres supòsits, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que foren recollides.
 4. Oposició: Consistent en el dret d’oposar-se al tractament que BONESTIL GRANOLLERS, S.L. en determinades circumstàncies o per     determinades finalitats.
 5. Portabilitat: Consistent en el dret del titular de les dades a que aquestes li siguin facilitades en suport físic hàbil i     suficient per tal de ser transmeses a un altre responsable.
 6. Limitació: Consistent en el dret del titular de les dades, a sol·licitar la limitació del tractament, de forma que no s’aplicaran a les seves dades personals les operacions de tractament que correspondrien.

Lloc i forma d’exercici dels drets

Els interessats podran exercir els seus drets mitjançant escrit adreçat per correu postal a l’adreça de BONESTIL GRANOLLERS, S.L., al Carrer Sant Josep de Calassanç 71 de 08402 - Granollers (Barcelona), o bé mitjançant correu electrònic adreçat a informacion@estherprats.com.

Dret a reclamar davant l’entitat de control

Davant qualsevol vulneració dels seus drets, o quan no s’hagi obtingut satisfacció a la petició d’exercici els interessats poden posar-ho en coneixement de la Agencia Española de Protección de Datos.