05 de juliol del 2018

Sis preguntes imprescindibles que molt poques persones fan abans de signar una hipoteca

Les entitats bancàries han començat a suavitzar les seves condicions perquè les despeses de tramitació no recaiguin íntegrament en l'hipotecat

La capacitat financera de les famílies està millorant després de diversos anys de recessió. Això, unit a les dades en negatiu de l'Euribor i al fet que els preus de compra i lloguer no deixaran de pujar, tal com reflecteixen les estadístiques, ha ocasionat que la demanda d'habitatge s'hagi disparat. Abans de decantar-se per una determinada entitat bancària a l'hora d'adquirir un habitatge, és imprescindible tenir tots els punts clars del préstec per poder comparar.

Per això, des de Casaktua.com exposen quins són les sis preguntes imprescindibles que cal plantejar:

-Si la meva hipoteca és de tipus variable, el tipus d'interès final solament depèn de l'índex de referència? No, també dependrà del diferencial bancari que es negociï amb l'entitat. Per aconseguir el percentatge final cal sumar l'índex de referència (Euríbor o IRPH) i el diferencial bancari la quantia del qual serà pactada pel client i el banc i, per tant, també pot variar d'un cas a un altre.

-Quins productes vinculats té la hipoteca? Normalment, el diferencial bancari sol ser menor quants més productes vinculats es contractin. Convé fer balanç de si mereix la pena, ja que pot no ser massa rendible econòmicament. Les més comunes són la domiciliació de la nòmina i sobre aquest tema convé assegurar-se que no tingui comissions excessives. En relació a les targetes de crèdit o dèbit incloses, és molt important conèixer el TAE, si és de crèdit i els seus costos de manteniment. També se solen exigir la domiciliació de rebuts, per la qual cosa es recomana preguntar les condicions davant la devolució de factures, descoberts... Sobre les assegurances de vida, desocupació i llar, plans de pensions, cal valorar la periodicitat del pagament i saber si es té dret de cancel·lació. El segur de llar és obligatori, encara que sigui amb una altra entitat asseguradora.

-Quines comissions cal pagar? La concessió del préstec sol comportar una comissió d'obertura que engloba les despeses de tramitació. També serà necessari conèixer altres com la de cancel·lació total o parcial, per amortització anticipada, novació (desig de canviar de termini o tipus d'interès) -que pot variar entre el 0 i el 1% del capital pendent l'amortització- o subrogació (canviar de banc). En aquest últim cas no ha de superar el 0,50% durant els cinc primers anys de vida del préstec hipotecari, ni el 0,25% la resta d'anys.
-Haig de fer-me càrrec de totes les despeses de compra?Els bancs han començat a suavitzar les seves condicions. Per norma general, es recomana reservar un 10% del valor del pis a aquest tipus de partides, però gràcies a aquestes noves mesures, es reduirien les despeses de notaria, gestoria, registre, taxació i Impost d'Actes Jurídics. En alguns casos també poden incloure's dins del préstec hipotecari. A més, no cal oblidar que en aquesta partida també cal tenir en compte l'IVA o ITP de l'habitatge que varia segons la CCAA.

-Possibilitats de flexibilitzar el pagament? Hi ha opcions que permeten reduir temporalment la quota hipotecària, per la qual cosa convé tenir-les en compte abans de signar i conèixer el seu cost com són sol·licitar un període de carència i pagar únicament els interessos sense amortitzar capital. Aquesta operació pot reduir la quota fins a un 50%. També es pot optar pel capital diferit, que consisteix que abans de la signatura es pot pactar ajornar el pagament d'una part del préstec (fins a un 30%). També hi ha possibilitat de signar una hipoteca en quota creixent, muntanya o progressió geomètrica, que suposa pagar menys al principi, encara que això suposa que al final la quota serà molt superior. Finalment, es pot recórrer a allargar el termini d'amortització.

-I l'avalista? És possible limitar la seva càrrega? Pot ocórrer que la concessió de la hipoteca precisi d'avalista, encara que, per llei, el banc no hauria d'exigir-ho si el préstec sol·licitat és inferior al 80% de l'import de la taxació. En cas de necessitar-ho, cal ser conscient que aquest respon amb tots els seus béns presents i futurs. No obstant això, en algunes ocasions, els contractes hipotecaris inclouen limitacions temporals, com, per exemple, que després d'haver pagat el 20% del préstec principal l'aval desaparegui.

No obstant això, molts d'aquests aspectes seran modificats amb la nova llei hipotecària, l'entrada de la qual en vigor està prevista al llarg de 2018 i que pretén donar una major protecció al consumidor i al seu dret de ser informat degudament de totes les condicions i clàusules.

Font: www.abc.es