11 d'octubre del 2018

Sis despeses a tenir en compte per llogar un habitatge

L'habitatge és la despesa principal en l'economia familiar independentment que es pagui un lloguer o una hipoteca. En qualsevol cas, es recomana que el cost mensual sigui inferior al 40% dels ingrés. Llogar aporta major flexibilitat que comprar i a més requereix menor desemborso iniciar, doncs s'aconsella que l'estalvi previ que ha de tenir una família per comprar ha de ser d'un 30% del valor de l'immoble.

No obstant això, el lloguer també comporta afrontar un desemborsament inicial que dependrà de cada cas concret en funció de si el propietari exigeix aval, garanties extres, pagament d'algun segur... Des de l'agrupació d'agències i agents immobiliaris Agora MLSdestaquen sis despeses que s'han de tenir-se en compte per llogar un habitatge:

1. Primera mensualitat.

La primera despesa que afronta la família arrendatària després de la signatura del contracte de lloguer és el pagament de la primera mensualitat."Encara que normalment el pagament de les mensualitats es fa abans del dia 5 de cada mes, la primera mensualitat sol abonar-se amb la signatura del contracte i el lliurament de claus de l'habitatge",assegura Moisés Ruíz, Gerent de AGORA MLS.

2. La fiança.

La prestació de la fiança és obligatòria per llei i el seu import equival al pagament d'una mensualitat completa. L'objectiu d'aquests diners és cobrir possibles impagaments i/o desperfectes que l'arrendatari pugui ocasionar en l'habitatge al llarg de la seva estada. Encara que, si tot està bé, l'arrendatari recuperarà aquesta quantitat en finalitzar el contracte, és un cost que ha de tenir-se en compte quan ens llancem a llogar un habitatge.
"En pisos moblats, en molts casos es demana una doble fiança. És a dir, la fiança equival a dues mensualitats: una per cobrir el que és l'immoble en si i una altra per cobrir possibles danys al mobiliari", explica l'expert de AGORA.

3. Garanties addicionals.

L'actual llei d'arrendataris urbans permet que casolana i inquilí pactin el pagament de qualsevol altre tipus de garantia del compliment de les obligacions per part de l'arrendatari. Així alguns propietaris demanen, per això, doble fiança o diverses mensualitats; un segur de lloguer o exigeixen un aval bancari.

4. Honoraris de la immobiliària.

En el cas d'haver trobat l'habitatge de lloguer a través d'una agència immobiliària, l'inquilí haurà de pagar els honoraris pel servei d'intermediació prestat a la signatura del contracte. En la majoria dels casos és una despesa que assumeix l'inquilí. Aquest import és variable però generalment sol estar entorn d'una mensualitat. 
"A més de fer d'intermediaris les agències immobiliàries poden assessorar als arrendataris abans de triar habitatge o signar el contracte. Fins i tot els podem ajudar a negociar les condicions més beneficioses i establir un marc de seguretat per a ambdues parts. Això també és part del nostre treball", asseguren des de AGORA MLS.

5. Impost sobre transmissions patrimonials (ITP).

Es tracta d'un impost desconegut para gairebé la majoria dels inquilins, però que, segons la llei, és necessari abonar després de la signatura del contracte de lloguer. "Aquest impost és un tribut que correspon a l'inquilí posat que la legislació tributària entén el fet de viure de lloguer com una adquisició onerosa. L'impost sobre transmissions patrimonials es paga una sola vegada i ha de fer-se efectiu en un termini de 30 dies després de la signatura del contracte de lloguer", afirma Moisés Ruiz.

6. Alta de subministraments.

Els subministraments d'aigua, electricitat i gas solen estar donats d'alta en cas que el pis hagi estat habitat anteriorment i, per tant, solament cal fer un canvi de titularitat al nou inquilí i la seva pertinent domiciliació bancària. Però en cas d'habitatges d'obra nova, si és necessari caldrà donar d'alta aquests serveis bàsics, tràmit que és a càrrec de l'arrendatari en la majoria dels casos però que pot ser negociable i registrar-se en el contracte.

Altres despeses addicionals que poden derivar del lloguer d'un habitatge familiar depenen de la situació de cada arrendatari o propietari. Aquí poden ficar-se els costos de la mudança, moblar el pis en cas de llogar-se buit, assegurances addicionals per cobrir riscos, taxa d'escombraries, etc.

Font: www.finanzas.com