04 de desembre del 2018

Que documents es necessiten per comprar un habitatge?

Comprar un habitatge és un dels desemborsaments més importants de bona part de les famílies. Evitar qualsevol frau és molt important. No oblidem que una vegada transmesa la propietat, les càrregues també. Us donem algunes pautes que cal tenir en compte. 

Desglossarem segons si la compra es fa a un particular o a un promotor. I en aquest últim cas pot ser clau en mà (per entrar o viure) o sobre plànol.La compra entre particulars

Comencem amb la compra entre particulars. En aquest cas solem parlar d'habitatges de segona mà. Cal demanar una nota simple per saber qui és el propietari, així com l'escriptura de compravenda. També és necessari comprovar si té una hipoteca pendent o algun altre tipus de càrrega o embargament.

Una altra dels esbrinaments que convé fer és si l'habitatge està al corrent dels pagaments de les quotes de la comunitat o si existissin vesses. L'administrador, o en defecte d'això el president de la comunitat de propietaris, emetrà un certificat amb la situació de l'immoble.

Cal comprovar que l'habitatge estigui al corrent de pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) o la taxa d'escombraries, si existeix aquest impost municipal. Finalment, és necessari sol·licitar al venedor el certificat energètic i la informació sobre els subministraments de l'habitatge.La compra a un promotor

Però si l'habitatge és d'un promotor (nova i clau en mà), el comprador ha de demanar i li han de lliurar la llicència de primera ocupació i el llibre de l'edifici, que contindrà els plànols de l'habitatge segellats pel col·legi d'arquitectes, l'acta de recepció de l'obra, la relació d'agents participants, el manual d'instal·lacions, instruccions d'ús i manteniment, les instruccions dels electrodomèstics (si van inclosos en l'habitatge) i el butlletí d'alta de subministraments.

El promotor també haurà de lliurar el certificat energètic de l'habitatge, la divisió horitzontal i quota del pis dins de la comunitat i el segur decenal.I si la compra és sobre plànol?

La normativa és bastant concreta en aquest sentit i s'exigeixen una sèrie de documents que certifiquen la completa legalitat d'un habitatge. Abans de comprar cal assegurar-se que s'ha sol·licitat la llicència d'obra i obtenir la certificació del tècnic sobre l'adequació de l'edifici a la llicència concedida i al projecte aprovat per l'ajuntament. 

Cal obtenir la propietat del sòl i el certificat del Registre Mercantil que acrediti l'existència de la societat, les seves dades d'inscripció, els administradors i/o apoderats, el domicili social i el NIF. A més, és imprescindible demanar la següent documentació: el plànol general de l'emplaçament de la promoció i de l'habitatge, la descripció de l'habitatge amb la seva superfície útil i la descripció general de l'edifici en el qual es troba, les zones comunes i els serveis accessoris, la memòria de qualitats, el preu total de la venda més l'IVA, on s'especifiqui tot el que inclou: garatge, traster, etcètera. També la forma de pagament.

Finalment, encara que molt important: que les quantitats lliurades a compte estiguin avalades.

Font: www.fotocasa.es