10 de maig del 2019

Com funcionarŕ l'índex de referčncia del preu dels lloguers d'habitatge

Una de les principals novetats del decret del lloguer serà la creació d'un índex de preus anual dels lloguers d'habitatges per diferents zones dins d'una mateixa ciutat i elaborat pel Ministeri de Foment. Fins al moment, cap òrgan oficial s'havia preocupat per informar del mercat del lloguer.
 
El Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer d'establir un sistema d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge que haurà d'estar llest d'aquí a vuit mesos per "dotar el mercat del lloguer de la necessària informació al servei de les polítiques públiques en matèria d'habitatge, oferir més transparència en el desenvolupament de l'activitat, i servir de suport a l'articulació de mesures de política fiscal ".
 
Ni el text publicat al BOE ni des del Ministeri de Foment han recollit la possibilitat que aquests índexs de referència, a diferents nivells geogràfics, vagin a servir per establir un control dels preus dels arrendaments en aquelles zones que les administracions públiques, ja siguin municipals o autonòmiques, dictaminin sinó per dissenyar polítiques i programes públics en els seus respectius àmbits territorials més enfocades a aplicar beneficis fiscals.
 
Les regles d'aquests índexs de referència del preu del lloguer d'habitatges començarà quan ho elabori l'Administració General de l'Estat:
  • Per determinar aquest índex estatal s'utilitzaran les dades procedents de la informació disponible a l'Agència Tributària, el Cadastre, el Registre de la Propietat, els registres de dipòsits de fiances i altres fonts d'informació representatives del mercat del lloguer d'habitatges.
  • La seva publicació serà anual
  • S'oferirà una relació dels valors mitjans de la renda mensual en euros / m2 de superfície de l'habitatge per barris, districtes, municipis, províncies i CCAA
  • Per no xocar amb els índexs ja elaborats per algunes comunitats autònomes, cada CCAA podrà decidir que índex escollir com a referència per dissenyes les seves pròpies polítiques i programes públics d'habitatge.
De les fonts més fiables seran les dades d'Hisenda, ja que els propietaris estan obligats a declarar els guanys produïts per arrendament. Un altre dels punts forts d'aquesta mesura seran les dades procedents del dipòsit de fiances.
 
Les CCAA poden establir l'obligació que els arrendadors dipositin l'import de la fiança a disposició de l'Administració autonòmica o l'ens públic corresponent que es designi fins a l'extinció del contracte.
 
Les dades que s'han d'aportar a aquesta fiança seran:
 
  • Les dades identificatives de les parts arrendadora i arrendatària, incloent domicilis a efectes de notificacions.
  • Les dades identificatives de la finca, incloent l'adreça postal, any de construcció, si escau, any i tipus de reforma, superfície construïda d'ús privatiu per usos, referència cadastral i qualificació energètica.
  • Les característiques del contracte d'arrendament, incloent la renda anual, el termini, l'import de la fiança i, si escau, les garanties addicionals, l'acord per al pagament dels subministraments bàsics, i si s'arrenda moblada.
Cal recordeu que serà obligatòria l'exigència i prestació d'una fiança en metàl·lic en la quantitat equivalent a una mensualitat de la renda. Les parts podran pactar qualsevol tipus de garantia addicional per al compliment del contracte per part de l'arrendatari, que no podrà excedir de la quantitat de dues mensualitats de renda.
 
Font: www.idealista.com