04 de juliol del 2019

El Suprem declara nul·la la taxa a habitatges buits de l'Ajuntament de Barcelona

El Tribunal Suprem ha confirmat la nul·litat de la taxa de l'Ajuntament de Barcelona sobre actuacions d'inspecció d'habitatges buits per entendre que l'administració «no és competent per aprovar disposicions de caràcter general en aquesta matèria» i, en particular, en considerar que l'activitat gravada per aquesta taxa no és de competència municipal.
 
L'Alt Tribunal desestima així el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Barcelona contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ja va declarar la nul·litat de ple dret de l'article de l'Ordenança Fiscal per la qual el consistori de la Ciutat Comtal va aprovar la taxa al setembre de 2016.
 
La decisió de la sentència recorreguda que ara confirma el Tribunal Suprem dóna la raó a Sareb, entitat que va ser la que va recórrer la modificació d'aquesta taxa municipal.
 
A més, el Suprem rebutja, en contra del que sosté l'Ajuntament, que s'hagi infringit l'article 20 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l'article 52 de la Llei reguladora del règim especial del municipi de Barcelona.
 
Ordenança fiscal
 
L'Alt Tribunal, en una sentència amb ponència del magistrat Nicolás Maurandi, indica que la sentència recorreguda utilitza com a argument principal de la seva pronunciament que la repetida Llei de Catalunya de 2007 no atorga les competències municipals que invoca l'article l'Ordenança Fiscal que va articular la taxa .
 
La dita sentència d'instància no fa consideracions sobre la possibilitat o no que la Generalitat, amb base en les seves competències exclusives en matèria d'habitatge reconegudes en l'Estatut, atorgui als ens locals de Catalunya atribucions en aquesta matèria.
 
Font: noticias.habitaclia.com